Kto sme

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.


Úzko spolupracujeme s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA - sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny. Fungujeme v 15 strediskách po celom Slovensku a v niekoľkých sme zriadili aj súkromné centrá voľného času.

Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín,  rôzne krúžky, streetworkové aktivity, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej, organizačnej či ekonomickej.

Protagonizmus a spolupráca sa zhmotňujú v práci tímov (mediálny, kultúrny, športový, fundraisingový),  ktoré pomáhajú predsedníctvu a ústrediu koordinovať celoslovenské aktivity. Členovia tímov sú hlavne mladí ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo treba ich rovesníkom priniesť.

Kultúra spadá pod pôsobenie kultúrneho tímu. Ich najväčšími akciami je tanečná súťaž TeenDance. Športové školenia a turnaje vo volejbale, vybíjanej a florbale, organizované na medzistrediskovej alebo celoslovenskej úrovni pripravuje a organizuje športový tím v spolupráci so strediskami. Taktiež pripravuje tímy na medzinárodné športové reprezentácie. Mediálny tím MaTeLko funguje ako informačno-komunikačná kancelária Laury. Plní úlohy zadané z ústredia, spravuje facebook a webovú stránku a vo veľkej miere sa podieľa na šírení dobrého mena a PR organizácie.

Medzi dlhodobé projekty Laury patria VIDES a MeŠ. VIDES je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá na Slovensku funguje pod Laurou. Projekt misijného dobrovoľníctva umožňuje mladým ľuďom s veľkým srdcom pomáhať deťom a mladým, ktorí to potrebujú omnoho viac ako ich rovesníci v stredisku. V lete c hodia na misie do Hriňovej, Boľkoviec či Plaveckého Štvrtku, ale aj do Albánska, Rumunska, Angoly či na Ukrajinu.

V oblasti médií je významný projekt Mediálnej školy - MeŠ, ktorý počas dvoch rokov na víkendových kurzoch vzdeláva dvadsiatku mladých ľudí a učí ich ako sa stať dobrými tvorcami či dobrovoľníkmi na poli médií s jasnou orientáciou na etiku a hodnoty. Na tomto projekte spolupracujú Saleziáni a Saleziánky zo Slovenska a Česka spolu s mladými a s odborníkmi z médií.

Keďže naše združenie je tvorené mladými ľuďmi a pre nich, fungujeme aj na sociálnych sieťach - na Facebooku, Twitteri aj YouTube. Práve tu – na sociálnych sieťach pripravujeme mladým ľuďom adventné (Projekt: Vianoce!) a pôstne (Forty For You) zamyslenia, ktoré oslovili nielen členov Laury, ale aj širšiu verejnosť. Podobným facebookovým projektom, ktorý robíme v spolupráci s eRkom je projekt Za ruky, ktorého cieľom je inšpirovať mladých k objavovaniu tajomstva a krásy ženskosti a sily a poslania mužskosti.

NAŠA MISIA

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. 

 

NAŠE PRIORITY na roky 2014-2016:

 

1. Prebúdzať v mladých túžbu po tradičných hodnotách a inšpirovať ich ku kultúre života 

 • ponúknuť mladým Teológiu tela JPII.
 • venovať sa pro-life téme a zapojiť sa do akcií tohto druhu
 • pripomínať si život a hodnoty bl. Laury Vicune
 • žiť strennu ako celoročnú tému a prepájať ju s aktivitami
 • zapájať sa do aktivít Cirkvi
 • ponúkať mladým dobré knihy
 • vytvárať vzájomné modlitbové spoločenstvo medzi laurákmi  
 • zabezpečiť duchovný rast mladých  

2. Sprevádzať mladých v rámci strediska, zvlášť členov SR, a zapájať ich do procesu rozmýšľania, plánovania a hodnotenia zvýšiť ich protagonizmus  

 • vytvárať priestor na neformálne vzťahy s mladými  
 • zisťovať aktuálnosť celoslovenských podujatí pred ich realizáciou
 • prehodnotiť dôležitosť akcií a realizovať iba tie, ktoré podporujú ciele
 • ponúkať mladým možnosti pre ich osobnostný rast  
 • poskytovať mladým aktuálne informácie z Laury   
 • plánovať a hodnotiť spolu s mladými
 • zhodnotiť obdobie pred ďalším strategickým plánovaním združenia

3. Sprevádzať osoby na kľúčových pozíciách (predsedníctvo, predsedníčka ZL, RK, KK, tímy, predsedníčky stredísk, ústredie)

 • ponúkať školenia, kurzy a iné aktivity na rozvoj a rast
 • mať osoby na personálny manažment   
 • zorganizovať teambuilding
 • mať stretnutia predsedníctva postupne v jednotlivých strediskách
 • spoznať realitu stredísk a budovať osobné vzťahy  
 • zabezpečovať informovanosť