Aby všetci jedno boli

Aby všetci jedno boli

Evanjelium:  Lk 11, 14-23

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.

Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“


Zamyslenie: 

Každý z nás sme určite žasli nad mocou nášho Boha, ktorý dokázal prekonať veľa prekážok, nie len v našom živote. Mnohokrát sa i neveriaci pýtajú, ako je to možné. Boh koná v našich životoch veľa dobrých vecí. S Božou pomocou a v sile spoločenstva, keď sa vieme spojiť, dokážeme viac, ako by sme si dokázali predstaviť. Ježiš Kristus poukazuje, že v jednote je tá najväčšia sila. Vyzýva nás k tomu, aby sme boli v jednote s ním a v jednote v spoločenstve veriacich. V minulosti môžeme vidieť viacero príkladov toho, ako diabol chcel rozvrátiť Cirkev napr. cez rôzne politické režimy. Ale Cirkev to ustála vďaka svojej jednote s Bohom. V ikonografii som videla krásnu ikonu Bohorodičky,  ktorá ma na rukách malého Ježiša, v ľavom rohu bol sv. Peter, ktorý predstavuje západný – latinský obrad v Cirkvi, a sv. Ondrej, ktorý je patrónom východných Cirkví. Bolo v nej napísané – Aby všetci jedno boli. Poukazuje na to, že v Cirkvi existuje veľa obradov a rítov (napr. rímskokatolíci a gréckokatolíci na Slovensku), no predsa sme jedna Cirkev, ktorá má držať spolu,  lebo jednota má väčšiu moc. V opačnom prípade ideme sami proti sebe a dávame príležitosť zlému. Spolu v spoločenstve, spolu s Bohom dokážeme viac a dokážeme bojovať proti zlému. 

 

Plug and Pray: Pane, daj, aby sme nikdy nedopustili, aby nás Zlý od teba oddelil a spôsobil nejednotu. Daj, aby sme všetci jedno boli. Amen!

 

V akcii: snaž sa vytvárať dobré podmienky pre jednotu v spoločenstve, povzbudzuj druhých k spoločnej modlitbe. 

 

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=8BjAfMptuqE&t=226s S pozdravom Tvoja kamarátka Emily.

 

Laura

15.03.2023 21:40