Kedy tam už budeme?

Kedy tam už budeme?

Evanjelium: Mk 12, 28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovať.


Zamyslenie: Kedy tam už budeme? Akú známku som dostal? Koľko to bude stáť? A musím to robiť? Poznáme takéto otázky. Obzvlášť, ak sme v pozícii rodičov, učiteľov, organizátorov podujatí či vedúcich stretiek. Snažíme sa deti nadchnúť pre nejakú aktivitu a ukázať im krásu celkového obrazu, no ich zaujíma aj tak len tá jedna konkrétna otázka.

Možno tak sa v dnešnom evanjeliu cítil Ježiš, keď po troch rokoch intenzívneho ohlasovania Božieho kráľovstva k nemu pristúpi zákonník a pýta sa, ktoré je prvé prikázanie zo všetkých.

Ježiš sa však otázkou zákonníka nenechá vyviesť z miery. Nevynadá mu a ani ho neignoruje. Vie, že zákonník mohol mať chudák chaos v tých 613 židovských prikázaniach Tóry (ako aj v tom, čo Ježiš po tri roky hlásal), a tak využije otázku zákonníka na to, aby upriamil jeho pozornosť na celkový obraz. A robí to minimálne dvoma spôsobmi.

Po prvé, Ježiš nezačne svoju odpoveď priamo (imperatívom „Milovať budeš Pána...“), lež najprv zacituje zvolanie: „Počuj (Šema), Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.“ Tým zákonníka (ale predovšetkým nás!) Ježiš upozorňuje, že nestačí milovať akéhokoľvek svojho boha, ktorého si vymyslíme. Milovať máme Boha Abraháma, Izáka a Jakuba. Boha Stvoriteľa, ktorý nám dal svojho jednorodeného Syna a ktorý svojím Duchom sprevádza Cirkev. To je ten Boh, ktorého máme milovať celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou i celou svojou silou.

Po druhé, hoci sa zákonník pýta len na jedno najdôležitejšie prikázanie, Ježiš hneď dokladá aj druhé: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ Tým nám ukazuje, že láska k Bohu je neodlúčiteľnou od lásky k blížnemu. Preto ak niekto tvrdí, že Boha miluje, no blížnym pohŕda, zrejme sa bude nachádzať ešte ďaleko od Božieho kráľovstva.


Plug and Pray: Pane, daj, aby som svoju silu dnes nevenoval službe iným bohom (napr. mobilu, jedlu, práci, statusom na sociálnych sieťach...), lež Tebe, jedinému Pánovi, ktorý si nám dal príklad, ako milovať svojich blížnych.


V akcii: Odopriem si dnes niečo, čo ma zvádza k uctievaniu iných bohov (napríklad si nepozriem novinky a lajky na sociálnych sieťach). Miesto toho pomôžem niekomu zo svojich blížnych alebo sa zaňho aspoň pomodlím.


Bonus: https://youtu.be/bG3UIPmZuxU 


Semči 

 

Laura

16.03.2023 21:42