Láska až do krajnosti

Láska až do krajnosti

Vstupujeme do Veľkonočného trojdnia. Nezačíname ho hocijako, ale začíname ho s láskou. ,,...miloval ich do krajnosti.“ Pýtame sa koho? Mňa i Teba. Za nás sa Pán Ježiš obetoval na kríži.

Dnešné zamylsenie si môžeš aj vypočuť na Spotify

Aká veľká láska ho musela viesť k tomu, aby sa za nás dal ukrižovať. Ale láska má svoje počiatky v malých drobných skutkoch.

V skutkoch, v ktorých sa zriekneme svojej vôle a konáme podľa Otcovej vôle.

V skutkoch, v ktorých sa uponížime a pokľakneme k nohám druhým, aby sme im odpustili alebo aby sme my poprosili ich o odpustenie.

V skutkoch, v ktorých prejavíme lásku, hoc i drobným spôsobom.

Máme toho najlepšieho Učiteľa, od ktorého sa môžeme učiť láske, pokore, odpúšťaniu, milosrdenstvu. Nájdeme ho (nielen) ukrytého v Bohostánku, v Eucharistii, v Svätom Písme i v druhom človeku. Majme preto oči a srdce otvorené.

Evanjelium: Jn 13, 1 - 15

Plug and Pray: Pane, Ty sám si mi dal príklad služby k druhým. Nie vždy je pre mňa ľahké pomôcť druhým, odpustiť, zrieknuť sa svojho ,,ja“ a byť tu pre druhých, ale chcem sa tomu učiť od Teba. Ty sám buď mojím Učiteľom.

V akcii: Dnes dovolím Ježišovi, aby mi ,,umyl nohy“.  Porozmýšľam, komu by som mal ,,umyť nohy“ ja – odpustením, zmierením a ak je to v mojej moci, urobím to.

Bonus: Telo a krv

 

Ivana

01.04.2021 00:00