Napokon k nim poslal svojho syna ...

Napokon k nim poslal svojho syna ...

Evanjelium: Mt 21, 33-43. 45-46

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. 

Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.

Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘

Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.Zamyslenie:
Keď vidím, ako vytrvalo pán vinice posiela sluhov po svoju úrodu, aj napriek tomu ako sa vinohradníci k týmto sluhom zachovali, kladiem si otázku : ,,Ako to, že tento pán vinice už dávno nestratil trpezlivosť s týmito zákernými vinohradníkmi?" Ba čo viac, posiela k nim svojho syna! Posiela ho aj napriek tomu, že vedel, ako sa zachovali k sluhom, ktorých poslal predtým. Vinohradníci ich zabili.
To, že pán vinice posiela medzi týchto vinohradníkov svojho syna sa nám na prvý pohľad môže javiť ako šialenstvo. No pravda je taká, že to nie je šialenstvo, ale Božia odvaha, láska a dôvera v našu nápravu.
Napokon k nim poslal svojho Syna, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu".
Náš Nebeský Otec nám taktiež vytrvalo dáva stále šancu na polepšenie. Vytrvalo nás sprevádza, odpúšťa nám a miluje nás. Až tak, že posiela svojho Syna. A my podobne ako vinohradníci často nedbáme na túto nesmiernu Božiu náklonnosť k nám a zrádzame ho svojimi hriechmi.
Ale radujme sa, pretože máme Otca, ktorý si nás nedá, a túži, aby sme prišli do Jeho Kráľovstva. Preto nám pomáha na ceste ku spáse.

Plug and pray:
Pane Bože ďakujeme Ti za tvoju trpezlivosť s nami.
Ďakujeme Ti za tvoju dôveru a vytrvalosť na našej ceste, ktorá je častokrát poznačená našimi hriechmi.
Prosíme Ťa, Pane, odpusť nám a pomôž nám skrze Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista lepšie si uvedomiť tvoju dôveru a tvoje nesmierne Milosrdenstvo. A tak sa stávať milosrdnejšími a trpezlivejším k druhým i k sebe samým.

V akcii:
Svojou trpezlivosťou budem prejavovať Božie  Milosrdenstvo.
Keď budem konať činnosť, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, spomeniem si na Božiu trpezlivosť so mnou a poďakujem Mu za ňu a za to, že môžem vykonávať túto činnosť, pretože ma učí trpezlivosti, ktorá je skvelým korením milosrdného človeka.
Môžem sa pomodliť, aby ma Pán Boh "dochutil tým správnym korením", ktoré On sám považuje za dobré. :)

Bonus: Blessings - Laura Story (with lyrics) - YouTube 

 

Laura

09.03.2023 21:50