Odovzdanosť vyháňa strach

Odovzdanosť vyháňa strach

Mt 28, 1-10

 

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.  Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to.“ Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ 

 

Zamyslenie Strach? Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli. Povzbudzuje a povzbudzuje a povzbudzuje. Mária Magdaléna a iná Mária so strachom a radosťou na príkaz anjela utekajú oznámiť učeníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Do istej miery budeme vždy pociťovať strach z niečoho nového, nových správ v živote. Aj Márie cítili strach, no hlavne radosť. A tá víťazila. Z tejto radosti čerpali. Strach ich nezmohol ako strážnikov, ktorí od strachu strnuli. Milovali Ježiša, odovzdávali mu svoj strach a radosť, keď s nimi žil. Preto z tejto radosti čerpajú aj teraz, keď im anjel oznámil zmŕtvychvstanie Pána. Boh každý deň pozýva k tejto radosti aj nás. Nebojme sa! Rýchlo bežme za Ježišom do Galiley. :)

 

Plug and pray: Pane Ježišu, čo iné mi urobí väčšiu radosť ako tvoje zmŕtvychvstanie?! Zvíťazil si nad mojím hriechom a víťazíš  nad mojím strachom každý deň. Odovzdávam Ti svoj život, konaj v ňom, napĺňaj ma radosťou. Utekám za Tebou, kam budeš chcieť!

 

V akcii: Pri dnešnom celodennom behu povinností sa zastavím. Či na poklonu, keď budem behať okolo kostola. Alebo na minútku pri umývaní riadov sa odovzdám Ježišovi v strelnej modlitbe. Alebo pri oddychu pred telkou v tichu venujem Ježišovi malý pozdrav či úsmev. Alebo pri  ktorejkoľvek činnosti sa zastavím a pozvem Ho, aby bol so mnou. Duch Svätý bude tvorivý pri každom z nás

 

Bonus: 

https://youtu.be/CsYs3LSbHjo


Ivana

 

Laura

07.04.2023 20:57