Poznanie srdcom, ktoré mení zvnútra

Poznanie srdcom, ktoré mení zvnútra

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,aby každý, kto verí, mal v ňom večný život." Toto sú posledné slová, ktoré Ježiš adresuje Nikodémovi pri ich prvom stretnutí. Pravoverný Žida vážený člen veľrady prichádza za Ježišom,dbajúc na ľudské ohľady, v tajnosti, v tme noci.

Ako vzdelaný muž určitepoznal mesiášske proroctvá. Vidiac Ježišovo učenie a skutkymu to nedalo, a tak s úprimnou zvedavosťou a otvoreným srdcom prichádza za Ním. Bez otázky, len s presvedčeným konštatovaním, že tento človek prichádza od Boha.A aká je reakcia Syna človeka?

Ježiš prednáša výzvu znovu sa narodiť pre tých, ktorí chcú vstúpiť do Božieho kráľovstva. Pozýva Nikodéma a s ním i nás k hlbokému obráteniu srdca.Nejde tu len o nejaké teoretické poznanie, zachovávanie náboženského učenia a vonkajšiu zmenu správania.Podstatou je skutočne uveriť v Ježiša a naševykúpenie skrze Jeho obetu.

Keď Izraelitivzhliadali k soche hada – predobrazu ukrižovaného Krista – nebola to socha, ktorá ich uzdravila, ale ich viera v Božiu moc a milosť. A to nám pripomína dnešné evanjelium. Kto uverí a prijme Krista, v tom začne účinkovať pravá láska. Kto zmení svoje zmýšľanie a začne konať pokánie, toho srdce naplní Božia milosť. Kto bytostne pozná Boha, toho život bude svetlom pravdy.

Plug and Pray: Otče, prosím Ťa, daj, aby som s vierou tak ako Nikodém poznal v tvojom Synovi Vykupiteľa sveta. Prosím Ťa, premeň aj dnes moje srdce, aby som mohol svojím životom svedčiť o Tvojej nekonečnej láske.

V akcii: Nájdi si dnes čas a prečítaj aspoň kratučký životopis alebo príbeh nejakého svätca. Nechaj sa inšpirovať vierou, ktorá ho/ju pretvorila zvnútra a kompletne zmenila život.

EvanjeliumJn 3, 14-21

BonusJesusTeachesNicodemus

Andrej

11.03.2018 00:00