Skutky slobody

Skutky slobody

Dnes by sme nemuseli zamyslenie ani čítať. Ježiš je veľmi priamy a jasný. V Písme sa píše: „Kto pácha hriech, je otrok.“ (Jn 8, 34) A miesto v dome má syn, nie otrok. Z otroctva nás však musel vyslobodiť On – Syn, aby sme sa mohli stať Božími deťmi a mohli prebývať u nášho nebeského Otca.

Naše skutky prezrádzajú, či patríme na stranu slobodných alebo na stranu otrokov. Naše skutky majú svedčiť o Pravde, ktorá je napísaná v Božom Slove.  Ježiš nás bude volať svojimi učeníkmi iba vtedy, keď dobre poznáme Písmo, a najmä podľa neho žijeme.
Necítime sa však dnes skôr ako Židia z evanjelia, na ktorýchskutky Ježiš ukazuje, pretože nekorešpondujú so skutkami podľa ich viery?

Plug and Pray: Drahý Ježišu! Ty si môj Pán. Chcem byť naplno Tvojím učeníkom. Daj mi poznávať pravdu v denných situáciách, aby som sa stále rozhodol konať podľa Tvojho príkladu.

V akcii: Ostávaj v Slove! Nájdi si 10  minút na rozjímanie nad krátkym úryvkom z Nového alebo Starého zákona, alebozapoj do tohto projektu tiež svojho súrodenca či kamaráta, aby aj oni nachádzali lásku v Božom Slove, a tak aj v Bohu.

EvanjeliumJn 8, 31-42

Bonus: MacArthur, John: Otroctvo a skutočná sloboda

Paula

21.03.2018 00:00