Skutočnosť alebo predstava

Skutočnosť alebo predstava

Evanjelium: Mt 25, 31 – 46

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Zamyslenie: 

Často sa nám pri čítaní tejto alebo podobnej časti Písma, kde sa rozdeľujú ľudia na spravodlivých a tých ostatných, môže stať, že sa automaticky priradíme do jednej zo skupín, či už si povieme, že veď robíme dobro, doma sme nápomocní, venujeme sa dobrovoľníctvu...alebo si naopak predstavíme všetky situácie, kedy sme možno prehliadli príležitosť pomôcť a odsudzujeme sa . Kde sa vidíš ty? Vidí ťa tam aj Boh? 

Plug and Pray:  Pane, pomáhaj mi byť pravdivou/ pravdivým pred Tebou, aby som nežil/a vo falošných predstavách o sebe, o iných či o Tebe. Duchu Svätý, daj mi múdrosť rozlišovať a odvahu pomáhať v každodennom živote práve tam, kde je ma treba. Amen.

V akcii: Skús dnešný deň prežiť s otvorenými očami nielen voči potrebám iných, ale i voči ich podstate. Nájdi i v človeku, s ktorým si možno pohádaný/á alebo ti je nesympatický dobro a Krista. 

Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=lGxuU1MLZYo&ab_channel=Spektrum

Podcast: https://lnk.sk/lsz8

 

Evka 

Laura

06.03.2022 21:46