Služba v láske ako cesta k Bohu

Služba v láske ako cesta k Bohu

Evanjelium: Mt 20, 17-28

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“


 Zamyslenie: 

Božie kráľovstvo funguje inak ako tie z tohto sveta. Ježiš nám ukazuje cestu služby, ktorá nás vedie do Jeho kráľovstva. Veď On nielen slúžil, ale aj položil svoj život za nás. On nám svojím životom ukázal ten najlepší príklad lásky, obety a služby. 

Cesta služby je tiež cestou pokory. C.S. Lewis raz povedal: "Pokora neznamená, že si o sebe myslíme menej, znamená to, že myslíme menej na seba." Práve v tom je logika cesty do Božieho kráľovstva a je to jedna zo smeroviek od Ježiša, ako budovať Kráľovstvo Lásky už tu na zemi.


Plug and pray:

Ježišu, vďaka Ti za to, že nám ukazuješ cestu služby v láske. Prosíme Ťa, daj nám odhodlanosť, pokoru, vytrvalosť a láskavé srdce na tejto ceste. Amen.


V akcii:

Vykonám malý skutok lásky, tam kde je to potrebné. 


Bonushttps://www.youtube.com/watch?v=ZougDR-c3K0 

Podcast: https://lnk.sk/lcqv


Moni

Laura

15.03.2022 22:57