Život v plnosti s Ježišom

Život v plnosti s Ježišom

Dnes je deň radosti! Kristus porazil smrť a vstal z mŕtvych! Svojou obetou nám daroval večný život. Všetci sa radujeme, lebo veríme. A čo učeníci v toto nedeľné ráno?

Tri roky chodili s Ježišom, videli zázraky, dostali milosti, ale nakoniec ich Učiteľa ukrižovali ako zločinca...a všetko, čomu žili, zomrelo s ním. Predstavme si tú stratu, prázdnotu, strach, sklamanie. Neveria ženám, ktoré už skoro ráno našli prázdny hrob a zvestovali, že Majster žije. Možno práve preto idú do Emauz, idú preč z miesta činu. Na tejto ceste ich osloví Ježiš ako cudzinec. Vníma ich myšlienky a slabú vieru, preto je trpezlivý a všetko im vysvetľuje. Učeníci napriek tomu nechápu a Ježiš čaká na moment, kedy budú ich srdcia pripravené. Spoznávajú ho až pri lámaní chleba. Vtedy uverili, že naozaj žije.

Koľkokrát sme aj my ako učeníci?! Utekáme, máme strach, nevnímame, sme ťarbaví uveriť, že Ježiš zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme mali život nádeje, hojnosti, lásky. Do života nám prichádzajú ľudia a situácie, ktorými nás chce Boh usmerniť. Veľakrát ich vnímame podľa našich ľudských kritérií. A čo tak sa pozrieť na svet očami Krista? Nie je to naša celoživotná úloha,  pozývať ho do každodenných situácii, aby bol v našom prístupe, spôsobe uvažovania a konania prítomný Jeho odkaz? Spoznávajme Ho! Hľadajme odpovede v Kristovi - On je ŽIVÝ! Túži, aby sme mali nový život v plnosti s Ním. Otvorme si srdcia, uverme a žime Kristovi pre ľudí.

Evanjelium: Lk 24, 13-35

Plug nad pray:  Ježišu, ďakujem Ti, že si premohol smrť a daroval mi večný život. Vstúp so svojou láskou do môjho života. Túžim po živote s Tebou tu v časnosti aj vo večnosti.

V akcii:  Radujme sa! Kristus vstal z mŕtvych a ponúka nám denné stretnutie s ním v ešte väčšej intimite, blízkosti. Pozýva nás na lámanie chleba pri svätej omši, na miesto, kde sa nás dotýka. Nechajme sa premeniť a zomrime starému človeku, aby sme mohli vstať spolu s Kristom do nového života a zmeniť svoje konanie v každodenných situáciách.
Bonus: Emauzskí učeníci spoznali Ježiša pri lámaní chleba...

Citát: ”Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.” sv. Augustín

Paula

12.04.2020 00:00