Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Laura, združenie mladých organizuje pri príležitosti 25-výročia vzniku združenia celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Zaži s nami niečo viac“.

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže

Zaži s nami niečo viac“

 

CIEĽ SÚŤAŽE:

Prostredníctvom výtvarného prejavu poodhaliť detský a mládežnícky svet 21.storočia.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

 

Cieľová skupina: deti a mládež

 

Téma výtvarných prác:

1. Zaži s nami niečo viac

2. Iba jedno je podstatné

 

Kategórie:

1. kategória: MŠ

2. kategória: ZŠ roč. 1. – 3.

3. kategória: ZŠ roč. 4. – 6. a príma osemročných gymnázií

4. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií

5. kategória: gymnáziá, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií

 

Technika: plošné výtvarné formy: maľba, kresba, prípadne ich kombinácia.

Práce s inou technikou alebo ich kombináciou nebudú zaradené do súťaže.

Reprodukcie budú vyradené zo súťaže.

 

Formát prác: v rozmedzí A4 až A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené.

 

Kritériá hodnotenia prác:

a) umelecká stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov)

b) obsahová stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov)

 

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

 

POKYNY

Zapojené strediská a školy (alebo jednotlivci) zašlú svoje práce do 31. mája 2018 s označením „Zaži s nami niečo viac“ na adresu:

Laura, združenie mladých,

Miletičová 7,

Bratislava 821 08.

 

Tieto práce musia byť čitateľné označené:

  • menom a priezviskom autora,

  • vekom autora, trieda

  • presnou adresou bydliska/strediska/školy,

  • e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

  • názvom práce a číslom vybranej témy.

 

Výtvarná komisia práce vyhodnotí a v každej kategórii určí prvých troch výhercov. Autori, ktorých práce sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste pozveme v júni do Bratislavy (Miletičová 7) na prevzatie diplomov, kde budú vystavené práce, ktoré odporučila porota.

 

Prosíme o dodržanie termínu doručenia prác.

 

Práce doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

 

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

 

 

Na Vaše zapojenie do súťaže sa tešia organizátori.

 

 

Laura

25.04.2018 11:37