Členstvo


Členom združenia sa môže stať každý, kto prejaví záujem a zaplatí členský poplatok od 2,-€ do 5,-€ podľa odsúhlasenia miestnych strediskových rád.

Stanovy čl. III.:

„Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi združenia a koná v súlade so stanovami združenia a všeobecnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Členstvo vzniká na základe prejavenej vôle záujemcu o členstvo vyplnením evidenčnej karty, jej odovzdaním predsedovi strediska a zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok. Člen združenia je povinný: zachovávať dobré meno združenia, pri výchove a práci s deťmi a mladými uplatňovať preventívny výchovný systém, platiť ročný členský príspevok v združení, dodržiavať stanovy a ostatné záväzné dokumenty združenia.“

Okrem iného, má člen združenia právo zúčastňovať sa na aktivitách a programoch združenia, byť volený do orgánov združenia a prezentovať vlastný názor na valnom zhromaždení prostredníctvom delegáta svojho strediska.

Ako sa stať členom?

Zaregistrovať sa môžeš u ktorejkoľvek predsedníčky strediska (kontakty nájdeš TU), alebo priamo na ústredí. V prípade účastníkov Mediálnej školy a projektu Vides je možné zaplatiť si členský príspevok aj priamo na mieste koordinátorom Mediálnej školy a projektu Vides. 

 

Štatistika za rok 2016:

2016

  • Počet členov                        1321
  • Počet dobrovoľníkov               301
  • Počet základných kolektívov    66
  • Zorganizovali sme 405 podujatí pre 16 378 účastníkov