Etický kódex dobrovoľníka

Etický kódex dobrovoľníka Účelom kódexu je vymedziť práva a záväzky- štandardné postoje v správaní sa dobrovoľníka/ dobrovoľníčky organizácie Laura, združenie mladých, vo vzťahu k tým, s ktorými prichádza do kontaktu počas dobrovoľníckej činnosti. Laura, združenie mladých je mládežnícka organizácia, ktorej cieľom je podporovať integrálny rozvoj mladých tak, aby sa stali zodpovednými občanmi a angažovanými kresťanskými osobnosťami, so špeciálnym akcentom na výchovu dievčat. Dobrovoľníci sa na základe svojej dobrej vôle vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu rozhodujú vykonávať činnosť pre dobro detí a mladých v našom združení a spolupracovať na dosahovaní jeho cieľov.


Základné princípy:
• k deťom a mladým pristupujeme vo vedomí ich osobnej dôstojnosti, jedinečnosti, s rešpektom a pochopením s cieľom vytvárať dôveryhodné a priateľské prostredie, v ktorom sa netoleruje diskriminácia a násilie
• vytvárame prostredie, kde sú pozitívne prijímané vzájomné odlišnosti, podporujeme kritické myslenie detí
• na základe kresťanských hodnôt kladieme dôraz na integrálnu výchovu detí a mladých
• podporujeme prosociálne správanie
• k dieťaťu pristupujeme individuálne, rešpektujúc jeho zdravotný a psychický stav
• záujem dieťaťa stojí vždy na prvom mieste
• vytvárame pozitívne a bezpečné prostredie, kde sa netolerujú hanlivé a ponižujúce výrazy či správanie alebo manipulácia
• dbáme na dobré meno a česť organizácie a všetkých členov/ účastníkov podujatí (nezverejňujeme a nešírime sporné fotografie a videá, napr. fotky detí v plavkách, v pyžame…)
• v prípade záujmu a potreby spolupracujeme s rodičmi, pričom dbáme na podporu vzťahu dieťa- rodič


Dobrovoľník má právo:
• na prípravu na svoju činnosť
• na jasné pomenovanie rozsahu úloh a zodpovedností spojených s vykonávaním jeho dobrovoľníckej činností
• povedať "nie", pokiaľ úloha nevyhovuje jeho záujmom, schopnostiam či časovým možnostiam
• na poskytovanie podpory pri realizácii svojej činnosti a konzultáciu s predsedsedom strediska/ ním poverenou osobou
• na zdieľanie a výmenu svojich skúseností s inými dobrovoľníkmi
• požiadať o pomoc pri príprave a vykonávaní činností
• požiadať o náhradu nákladov spojených s jeho dobrovoľníckou činnosťou (predseda má právo na základe finančného rozpočtu strediska žiadosť schváliť alebo odmietnuť)
• v prípade konfliktu počas výkonu činnosti sa obrátiť na predsedu/ním poverenú osobu a získať pomoc pri riešení vzniknutých ťažkostí
• byť informovaný o činnosti združenia, má právo navrhovať nové aktivity, prezentovať vlastný názor a stať sa členom strediskovej rady a iných orgánov združenia Laura (za splnenia podmienok stanovených stanovami združenia Laura, združenie mladých)
• získať na požiadanie spätnú väzbu o svojej činnosti a tiež potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
• byť morálne ohodnotený za svoju činnosť


Dobrovoľník má povinnosť:
• rešpektovať základné hodnoty združenia a morálne princípy, stotožniť sa s poslaním organizácie, ktorú aj navonok reprezentuje
• absolvovať na miestnej alebo celoslovenskej úrovni prípravu na svoju činnosť (osobná formácia dobrovoľníka podľa usmernení predsedu strediska/ním poverenej osoby)
• plniť dohodnuté úlohy podľa svojich najlepších schopností a vedomostí
• vo svojej činnosti rešpektovať usmernenia zodpovednej osoby
• pripravovať vopred program na svoju činnosť s deťmi a mladými (stretká a krúžky/ nepravidelné podujatia)
• pri svojej činnosti uplatňovať preventívny výchovný systém
• vopred informovať predsedu strediska/ním poverenú osobu, ak nemôže vykonať činnosť, za ktorú prebral zodpovednosť
• zachovať mlčanlivosť o osobných informáciách detí a mladých, s ktorými prichádza do kontaktu pri svojej činnosti
• neposkytovať verejné vyjadrenia o činnosti bez dohody s predsedom strediska (s výnimkou všeobecných informácií o združení a jeho cieľoch)
• spolupracovať s ostatnými dobrovoľníkmi
• rozumne využívať zdroje organizácie, šetriť finančné prostriedky a nikdy ich nepoužívať svojvoľne na nežiaduce účely
• riadiť sa princípmi organizácie a jej záväznými dokumentami
• v prípade problémov a nezrovnalostí najskôr ich riešiť priamo so zástupcami organizácie a nie prostredníctvom tretej osoby
• zdržiavať sa požívania alkoholu, tabakových výrobkov a návykových látok počas dobrovoľníckej služby

 


Možnosti na získanie súhlasu od dobrovoľníkov o dodržiavaní Etického kódexu:


A) Svojim podpisom sa zaväzujem dodržiavať Etický kódex dobrovoľníka organizácie Laura, združenie mladých, a prehlasujem, že s jeho obsahom súhlasím.
meno
podpis
V ........................, dňa .....................

 

B) Ja, ...................................................., sa zaväzujem dodržiavať Etický kódex dobrovoľníka združenia Laura, združenie mladých a prehlasujem, že s jeho obsahom súhlasím.
V ........................, dňa .....................


...............................................
podpis dobrovoľníka


Etický kódex nadobudol platnosť dňa 23. 7. 2017 schválením predsedníctva.