Ďakujeme za každý prejav lásky, dobra a nádeje, ktoré ste darovali druhým. Aj nám:) Vyprosujeme vám stále viac lásky v každom dni budúceho roka 2021 ....

Dôvod na RADOSŤ

Laura, združenie mladých a Domka – Združenie saleziánskej mládeže, vo všetkých svojich strediskách pozastavujú svoju činnosť do odvolania....

Usmernenie k činnosti od 15.10.2020

Laura, združenie mladých zverejnila výročnú správu o činnosti a aktivitách združenia za rok 2019...

Výročná správa za rok 2019