Kódex správania sa

Dobrovoľne som sa rozhodol/rozhodla venovať svoj čas a talent deťom a mladým (ďalej “deťom”) podľa saleziánskeho štýlu výchovy. Chcem sa aktívne podieľať na vytváraní podnetného a bezpečného prostredia a spoločenstva, v ktorom sa deti a mladí môžu stávať zodpovednými občanmi a angažovanými kresťanmi.Toto poslanie vykonávam v spolupráci a organizovane ako pracovník (t.j. dobrovoľník alebo zamestnanec) organizácie, ktorá sa hlási k saleziánskej rodine. Rešpektujem a dodržiavam v nej platné pravidlá a usmernenia zodpovedných predstaviteľov.Pre dobro detí, ku ktorým som poslaný/poslaná, zaväzujem sa dodržiavať Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach (ďalej Kódex) a riadiť sa podľa usmernení zodpovedných vedúcich pracovníkov organizácie.


Žiadané správanie

Základom pre naše rozhodnutia a správanie je v prvom rade zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa (Dohovor o právach dieťaťa, Všeobecný komentár č. 14, čl. 3 ods. 1). Konkrétne postupy, opatrenia a odporúčania sú opísané v Usmernení ku Kódexu.

1. Podľa princípov saleziánskeho preventívneho systému vytvárame výchovné rodinné prostredie založené na prijatí, rešpekte a úcte voči individualite každého dieťaťa.

2. Podporujeme medzi deťmi kultúru postavenú na dôvere, ktorá umožňuje pýtať sa otázky a vyjadrovať akékoľvek potreby, obavy a neistoty.

3. Svojím správaním deťom ponúkame dobrý príklad.

4. Dodržiavame zákony a predpisy štátu a nariadenia a usmernenia Cirkvi.

5. Pri práci s deťmi sme viditeľní a transparentní.

6. Spolupracujeme s rodičmi a zákonnými zástupcami detí, informujeme ich a získavame ich súhlas preprácu s deťmi.

7. Nevhodné správanie nenechávame nepovšimnuté, zabraňujeme zneužívaniu aj potenciálne ohrozujúcemu správaniu iných osôb voči deťom a informujeme o ňom zodpovedných predstavených a príslušné orgány.

8. Priebežne sa vzdelávame, aby sme lepšie poznali a uplatňovali saleziánsky preventívny systém a súčasné poznanie využiteľné pri práci s deťmi.Neprípustné správanie

 

Nasledovné správanie považujeme za neprípustné:

1. Akékoľvek týranie a zneužívanie dieťaťa, vrátane fyzického trestania

2. Vystavovanie dieťaťa riziku (navodenie situácie bez primeraných bezpečnostných opatrení)

3. Komunikovanie s dieťaťom alebo správaniesa voči nemu ofenzívnym, vývojovo neprimeraným, alebo sexuálne provokatívnym spôsobom

4. Vytváranie exkluzívneho vzťahu s jedným dieťaťom na úkor vzťahov s ostatnými

5. Znevýhodňovanie alebo utláčanie dieťaťa alebo skupiny detí

6. Prejavovanie sympatií alebo podporovanie (slovne, správaním alebo iným spôsobom) skupiny, hnutia alebo ideológie, ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb

7. Prehliadanie alebo nereagovanie na neprijateľné správanie dieťaťa alebo iného prítomného dospelého8.Vyžadovanie, aby dieťa zachovávalo tajomstvo o porušovaní jeho práv alebo práv iných detí

 

Znenie Kódexu na stiahnutie - tu

 

Dôsledky porušenia kódexu

Disciplinárne opatrenia sú posudzované vždy v kontexte konkrétnej situácie.

Existujú 3 základné formy dôsledkov:

napomenutie a prípadné obmedzenie činnosti v prípade menšieho porušenia zásad správania sa,

zákaz pôsobiť v organizácii (v relevantných prípadoch vylúčenie z členstva) v prípade vážneho porušenia zásad správania sa alebo po neuposlúchnutí napomenutia,

rozviazanie pracovného pomeru v prípade zamestnanca