Ako osobné údaje spracúvame


Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše:

  • meno a priezvisko členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
  • dátum narodenia členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
  • adresa trvalého bydliska členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
  • kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel, členov organizácie a účastníkov podujatí, ktorí nie sú členmi organizácie,
  • meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je členom organizácie alebo účastníkov podujatia, ktoré organizácia organizuje,
  • údaje o zdraví členov organizácie a účastníkov podujatia v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života členov organizácie a účastníkov podujatí počas konania podujatia organizovaného organizáciou.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.