Vyhlásenie k činnosti

Vyhlásenie k činnosti

Na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva z dňa 14.8.2020 považujeme za potrebné aktualizovať postoj Laury k organizovaniu hromadných podujatí plánovaných na september.

Chceme byť naďalej zodpovední a vynaliezaví. Zároveň si uvedomujeme nutnosť byť opatrní, pravidelne sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a komunikovať o nich s členmi Laury.

 

Aktualizácia k 24.9.2020

Dopĺňame usmernenie pre detské stretká a víkendovky podľa epidemiologickej situácie na takzv. COVID-semafóre, viď. nižšie pri Stretká a Víkendovky pre animátorov/dobrovoľníkov. Naďalej platia všetky ostatné usmernenia.

Mapu s COVID-semafórom nájdete tu.

Orientácia podľa COVID-semafóru:

 1. Ak sa stretko stretáva v stredisku, postupujeme podľa toho, či sú členovia stretka zároveň pravidelnými návštevníkmi školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá je v červenej fáze. Ak máme na stretku takéhoto člena/členov, činnosť stretka prerušíme. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021  a z Pokynov pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19.
 2. Oratko - ako pri hromadnom podujatí, by malo byť jasné, koľko detí a mladých je v danom čase v oratku, t.j. máme kontrolovaný vstup a výstup (sledujeme obmedzený počet účastníkov - máme menný zoznam účastníkov oratka v danom dni). Nosenie rúšok je povinné aj v exteriéri.
 3. Športové aktivity - umožňujeme iba v exteriéri, nie v telocvični a v interiéri (okrem calceta a pin-pongu).
 4. Víkendovky pre animátorov/dobrovoľníkov na lokálnej úrovni -  posudzovanie účasti člena na víkendovke sa odvíja od toho, či daný člen je zároveň pravidelným návštevníkom školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá je v červenej alebo oranžovej fáze. Takýto člen sa víkendovky nemôže zúčastniť. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.
 5. Celoslovenské podujatia -  budeme vás informovať o ich realizácií týždeň pred podujatím. Týchto účastníkov prosíme, aby 14 dní pred akciou zvážili svoju účasť na iných hromadných podujatiach a aj takýmto zodpovedným správaním prispeli k zdraviu ostatných účastníkov.
 6. Ostatné - pri organizovaní stretiek a podujatí je naďalej potrebné sledovať odporúčania úradu verejného zdravotníctva pre jednotlivé okresy a regióny.
 

Od 2.9.2020 platia pozmenené opatrenia ohľadne nosenia rúšok na hromadných podujatiach (stretká, víkendovky, tábory).

Taktiež aktualizujeme usmernenie k stretkám ohľadom prehlásenia o bezinfekčnosti a merania teploty a usmernenie k víkendovkám pre vedúcich ohľadom prehlásenia o bezinfekčnosti.

 

Pre našu činnosť v septembri preto:

 • Odporúčame stretávanie stretiek. Stretká nech sa riadia aktuálnymi opatreniami predchádzania pred ochorením COVID-19. Platia nižšie uvedené usmernenia, aktualizované z dňa 10.6.2020. Motiváciou pre činnosť stretiek je zabezpečiť deťom rovesnícky kontakt prospešný pre ich psychické zdravie a rozvoj.
 • Pri organizovaní stretiek a podujatí je potrebné sledovať odporúčania úradu verejného zdravotníctva pre jednotlivé okresy a regióny.
 • Rôzne zábavné a športové aktivity odporúčame organizovať v exteriéri.
 • Vzdelávacie podujatia pre animátorov, ako aj motivačno-formačné stretnutia nech sa organizujú v súlade s platnými bezpečnostnými podmienkami a nech je ich účelom najmä príprava a podpora dobrovoľníkov pre ich službu deťom a rodinám.
 • Bežná pravidelná činnosť Laury, akou sú stretká, krúžky, voľný čas detí, mladých a rodín strávený v oratóriu, výlety  a pod., je možná za zvýšených hygienických štandardov, a to:

>> prekrytie úst a nosa rúškom/šálom vnútri aj vonku,

>> zvýšená dezinfekcia/umývanie rúk, zabezpečenie dezinfekcie pri vstupe do budov,

>> obmedzenie fyzických kontaktov (nepodávame si ruky, neobjímame sa),

>> nekonzumujeme spoločné občerstvenie (napr. chipsy z jedného sáčika),

>> v prípade zhoršenia  zdravotného stavu počas návštevy strediska/na podujatí Laury, je nutné toto oznámiť animátorovi/vedúcemu a následne, ak ide o dieťa, zodpovedný animátor ihneď kontaktuje rodičov a zabezpečí jeho odchod domov,

>> na podujatia trvajúce aj cez noc (duchovné cvičenia, zborové sústredenia, …) je nutné pri príchode podpísať Potvrdenie o bezinfekčnosti a uchovať ho 1 mesiac,

>> pri nedodržaní pravidiel a viditeľne zhoršenom zdravotnom stave účastníka (kašeľ, zvýšená teplota, malátnosť) má organizátor právo účastníka na podujatie nevpustiť.

 

Aktualizácia článku k 1.9.2020 - https://www.laura-mladez.sk/spravy/obnovujeme-cinnost

 

Aktualizácie k 10.9.2020 - poslané internou cestou do všetkých stredísk - bližšie info u predsedov stredísk

Laura

27.08.2020 16:48