Orgány


 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach potrebných pre dobrý chod združenia. Zasadá minimálne raz za dva roky a zvoláva ho predsedníctvo. Stredisko deleguje na valné zhromaždenie jedného alebo dvoch delegátov, ktorí sa tak podieľajú na na činnosti združenia. 

Predsedníctvo

Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Riadi sa rozhodnutiami valného zhromaždenia a pripravuje plán činnosti združenia a návrh rozpočtu. Rozhoduje o všetkých závažných veciach, ktoré sa týkajú smerovania a cieľov združenia a svojimi rozhodnutiami vytvára predpoklady pre napĺňanie cieľov združenia.

Predsedníčka Združenia:

 • Mgr. Marta Baňasová, FMA

Riaditeľka ústredia: 

 • Mgr. Mária Nagyová, FMA 

Predsedníctvo:

 • Janka Begáňová
 • Anna Magdolénová
 • Kristína Mervová
 • Andrea Pilná
 • Jana Tutková
 • Jana Urbanková

 

Kontrolná komisia - je najvyšším kontrolným orgánom združenia. Vykonáva kontrolu hospodárenia ústredia a stredísk. Správu o svojej činnosti podáva valnému zhromaždeniu združenia.

Kontrolná komisia:

 • Mária Orbanová
 • Monika Šavrnochová
 • Zuzana Koštová
 • Žofia Lukáčová 
 • Anna Šutková
 

Regrantingová komisia - vypracováva návrh rozdelenia dotácií z MŠVVaŠ SR získaných pre celé združenie podľa platného regrantingového systému. 

Regrantingová komisia: 

 • Kristína Časnochová
 • Eva Komáčková
 • Lucia Smetanová
 • Mária Soročinová
 • Viktória Vasiľová