Kto sme

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.


Úzko spolupracujeme s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA - sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny. Fungujeme v 15 strediskách po celom Slovensku a v niekoľkých sme zriadili aj súkromné centrá voľného času.

Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín,  rôzne krúžky, streetworkové aktivity, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej, organizačnej či ekonomickej.

Protagonizmus a spolupráca sa zhmotňujú v práci tímov (mediálny, kultúrny, športový, fundraisingový),  ktoré pomáhajú predsedníctvu a ústrediu koordinovať celoslovenské aktivity. Členovia tímov sú hlavne mladí ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo treba ich rovesníkom priniesť.

Kultúra spadá pod pôsobenie kultúrneho tímu. Ich najväčšími akciami je tanečná súťaž TeenDance. Športové školenia a turnaje vo volejbale, vybíjanej a florbale, organizované na medzistrediskovej alebo celoslovenskej úrovni pripravuje a organizuje športový tím v spolupráci so strediskami. Taktiež pripravuje tímy na medzinárodné športové reprezentácie. Mediálny tím MaTeLko funguje ako informačno-komunikačná kancelária Laury. Plní úlohy zadané z ústredia, spravuje facebook a webovú stránku a vo veľkej miere sa podieľa na šírení dobrého mena a PR organizácie.

Medzi dlhodobé projekty neformálneho vzdelávanie Laury patria VIDES a MeŠ. VIDES je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá na Slovensku funguje pod Laurou. Súčasťou je akreditované vzdelávanie Dobrovoľníctvo VIDES. Projekt misijného dobrovoľníctva umožňuje mladým ľuďom s veľkým srdcom pomáhať deťom a mladým, ktorí to potrebujú omnoho viac ako ich rovesníci v stredisku. V lete c hodia na misie do Hriňovej, Boľkoviec, ale aj do Albánska, Rumunska, Slovivska či na Ukrajinu.

V oblasti médií je významné neformálne akreditované vzdelávanie Mediálnej školy - MeŠ, ktorý počas dvoch rokov na víkendových kurzoch vzdeláva dvadsiatku mladých ľudí a učí ich ako sa stať dobrými tvorcami či dobrovoľníkmi na poli médií s jasnou orientáciou na etiku a hodnoty. Na tomto projekte spolupracujú Saleziáni a Saleziánky zo Slovenska a Česka spolu s mladými a s odborníkmi z médií.

Keďže naše združenie je tvorené mladými ľuďmi a pre nich, fungujeme aj na sociálnych sieťach - na Facebooku, Twitteri aj YouTube. Práve tu – na sociálnych sieťach pripravujeme mladým ľuďom adventné (Projekt: Vianoce!) a pôstne (Forty For You) zamyslenia, ktoré oslovili nielen členov Laury, ale aj širšiu verejnosť. Podobným facebookovým projektom, ktorý robíme v spolupráci s eRkom je projekt Za ruky, ktorého cieľom je inšpirovať mladých k objavovaniu tajomstva a krásy ženskosti a sily a poslania mužskosti.

NAŠA MISIA

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. 

 

HLAVNÉ LÍNIE STRATEGICKÉHO PLÁNU NA ROKY 2016-2020:

 

    1. Integrálny rozvoj dobrovoľníkov
Nechceme dobrovoľníkov používať na vykonávanie činnosti, ale chceme zabezpečiť aj ich osobný a kompetenčný rast cez posilnenie vzdelávacích ponúk. Vo všetkých miestnych strediskách ponúkame dobrovoľníkom vzdelávanie ako výbavu do ich činnosti (miestne školy pre animátorov). Vnímame však potrebu mať túto formáciu "papierovo podloženú", pre jednoduchšiu orientáciu stredísk a pre ďalší rozvoj, prípadne rozmýšľať aj o spoločnom vzdelávaní viacerých stredísk. Taktiež dlhoročne realizované programy vzdelávania ako sú VIDES a MEŠ by mohli byť posunuté tým, že ich dáme akreditovať. Výzvou je pre nás aj zahraničná skúsenosť mladých, kde okrem programov VIDESu nemáme skúsenosti a radi by sme sa otvorili pre vznik nejakej intenzívnej formy spolupráce aj pre ostatných dobrovoľníkov z našich stredísk.dovať osobné vzťahy.

     2. Rozvoj spoluúčasti mladých lídrov
Je naším rozhodnutím viac zapájať mladých do rozhodovania na úrovni stredísk a celého združenia. Toto rozhodnutie padlo už v roku 2015 pri hľadaní spôsobu práce nášho združenia. Aj keď mnohí mladí vedúci nedosahujú vek 18 rokov, vnímame potrebu už od tohto veku ich zapojiť aj do rozhodovania, aby o činností stredísk rozhodovali spoločne vedúci, ktorí majú pedagogické vzdelanie, a dobrovoľníci a mladí vedúci. Rozširuje to ich horizonty, učí ich to pozerať na situáciu strediska komplexnejšie a buduje to ich zodpovednosť. Takisto sú bližšie svojim rovesníkom a vnímajú bezprostrednejšie ich potreby. Dôležité je aj ich informovať o celoslovenskom dianí. Potrebujú byť tiež sprevádzaní skúsenejšími dobrovoľníkmi. Preto hľadáme aj možnosti určenia kompetencií medzi vedúcimi a dobrovoľníkmi.

     3. Posilniť finančnú stabilitu organizácie
Vzhľadom na stále sa znižujúcu dotáciu zo štátneho rozpočtu, ak chceme zabezpečiť kontinuitu pravidelnej činnosti, musíme hľadať iné zdroje financovania. Vnímame malú angažovanosť stredísk na vnímanie 2% , chýba väčšia zapálenosť pre ne ako silnú výzvu, potrebujú ešte motiváciu k využívaniu týchto možností. Ako veľkú príležitosť vnímame aj spoluprácu s rodičmi a s mestami, kde sa začína rozvíjať sľubná spolupráca. Pre naše združenie je tiež dôležité si uvedomiť, že musíme prejsť k tomu, aby sme nedávali dumpigové ceny, ale skôr boli pozorné na znevýhodnených mladých a im ponúkli znížené poplatky.