Kto sme

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.


Úzko spolupracujeme s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA - sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny. Fungujeme v 10 strediskách po celom Slovensku a v niekoľkých sme zriadili aj súkromné centrá voľného času.

Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín,  rôzne krúžky, streetworkové aktivity, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej, organizačnej či ekonomickej.

Protagonizmus a spolupráca sa zhmotňujú v práci tímov (mediálny, kultúrny, športový, fundraisingový),  ktoré pomáhajú predsedníctvu a ústrediu koordinovať celoslovenské aktivity. Členovia tímov sú hlavne mladí ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo treba ich rovesníkom priniesť.

Kultúra spadá pod pôsobenie kultúrneho tímu. Ich najväčšími akciami je tanečná súťaž TeenDance. Športové školenia a turnaje vo volejbale, vybíjanej a florbale, organizované na medzistrediskovej alebo celoslovenskej úrovni pripravuje a organizuje športový tím v spolupráci so strediskami. Taktiež pripravuje tímy na medzinárodné športové reprezentácie. Mediálny tím MaTeLko funguje ako informačno-komunikačná kancelária Laury. Plní úlohy zadané z ústredia, spravuje facebook a webovú stránku a vo veľkej miere sa podieľa na šírení dobrého mena a PR organizácie.

Medzi dlhodobé projekty neformálneho vzdelávanie Laury patria VIDES a MeŠ. VIDES je medzinárodná dobrovoľnícka organizácia, ktorá na Slovensku funguje pod Laurou. Súčasťou je akreditované vzdelávanie Dobrovoľníctvo VIDES. Projekt misijného dobrovoľníctva umožňuje mladým ľuďom s veľkým srdcom pomáhať deťom a mladým, ktorí to potrebujú omnoho viac ako ich rovesníci v stredisku. V lete c hodia na misie do Hriňovej, Boľkoviec, ale aj do Albánska, Rumunska, Slovivska či na Ukrajinu.

V oblasti médií je významné neformálne akreditované vzdelávanie Mediálnej školy - MeŠ, ktorý počas dvoch rokov na víkendových kurzoch vzdeláva dvadsiatku mladých ľudí a učí ich ako sa stať dobrými tvorcami či dobrovoľníkmi na poli médií s jasnou orientáciou na etiku a hodnoty. Na tomto projekte spolupracujú Saleziáni a Saleziánky zo Slovenska a Česka spolu s mladými a s odborníkmi z médií.

Keďže naše združenie je tvorené mladými ľuďmi a pre nich, fungujeme aj na sociálnych sieťach - na Facebooku, Twitteri aj YouTube. Práve tu – na sociálnych sieťach pripravujeme mladým ľuďom adventné (Projekt: Vianoce!) a pôstne (Forty For You) zamyslenia, ktoré oslovili nielen členov Laury, ale aj širšiu verejnosť. Podobným facebookovým projektom, ktorý robíme v spolupráci s eRkom je projekt Za ruky, ktorého cieľom je inšpirovať mladých k objavovaniu tajomstva a krásy ženskosti a sily a poslania mužskosti.

NAŠA MISIA

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. 

 

HLAVNÉ LÍNIE STRATEGICKÉHO PLÁNU NA ROKY 2020-2024:

 

  1. Celkový rozvoj mladých/ Integrálny
Podľa našich stanov vnímame ako dôležíté dbať na integrálny (celkový) rozvoj mladých. Na základe prieskumu medzi dobrovoľníkmi z radov mladých lídrov či pracovníkov s mládežou, v súčasnosti potrebujú mladí posilnenie rozvoja emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností. Zároveň si uvedomujeme potrebu osobného rozvoja dobrovoľníkov, aby nielen vykonávali činnosť, ale boli podporovaní v dobrovoľníckych aktivitách a zároveň osobnom raste. Špecifickou prioritou pre našich dobrovoľníkov je rast v zodpovednosti, ktorej sa môžu učiť práve preberaním konkrétnych zodpovenosti v našej organizácii.

Priority:

>> rozvoj a podpora dobrovoľníkov

>> rast v zodpovednosti mladých lídrov

>> rozvoj členov v oblasti EQ a sociálnych zručností

 

  2. Finančná stabilita organizácie
V uplynulom období sa naša organizácia výrazne posunula v oblasti rôznorodosti financovania. Napriek tomu vnímame ešte potrebu podpory stredísk v oblasti písania projektov a komunikácie s donormi, zvlášť s rodičmi. Výzvou ostáva rozširovanie práce s donormi a oblasť fundraisingu.

Priority:

>> novosť v oblasti financovanie

>> udržanie aktuálnych financii -stabilita

>> komunikácia a propagácia

 

3. Budovanie komunity
Pri svojej činnosti Laura využíva saleziánsky výchovný systém, ktorého charakteristickým prvkom je vytváranie rodinnej atmosféry, t.j. bezpečné prostredie, vzťahy dôvery a priateľskosti. Je pre nás preto podstatné vytvárať rovesnícke skupiny detí a mladých, ktorí si budú vzájomnou podporou, aj v prežívaní kresťanských hodnôt našej organizácie a demokratickej spoločnosti. Vytváranie klímy domova dovnútra organizácie vnímame ako výzvu, ktorú chceme mať stále na očiach. V tejto línii sa ale chceme sústrediť na to, aby sme ako organizácia mali otvorenejšie riadenie a dali možnosť každému členovi zapojiť sa návrhmi. Tiež si uvedomujeme potrebu budovať aj širšiu miestnu komunitu, aby sme neostali izolovaní, a zapojiť sa do jej rozvoja.

Priority:

>> stredisko akú súčasť širšej komunity

>> stredisko dovnútra