S T A N O V Y

Laura, združenie mladých


Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1 Laura, združenie mladých, je dobrovoľné občianske združenie detí a mládeže nezávislé od politických strán. Pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava.
1.2 Laura, združenie mladých, má právnu subjektivitu.
1.3 Laura, združenie mladých, (ďalej len združenie) môže mať strediská s právnou subjektivitou v jednotlivých regiónoch Slovenska.
1.4 Názov združenia: Laura, združenie mladých. Názov je možné používať aj v skrátenej forme Laura.


Článok II.
Poslanie a ciele združenia
2.1 Poslaním združenia je výchova detí a mladých, a to najmä v období dospievania. Špecifická pozornosť sa venuje znevýhodneným deťom a mladým.
2.2 Cieľom združenia je podporovať integrálny rozvoj mladých tak, aby sa stali zodpovednými občanmi a angažovanými kresťanskými osobnosťami.
2.3 Špecifickým cieľom združenia je pomôcť dievčatám spoznať a prijať poslanie ženy a matky.
2.4 Špecifickým cieľom združenia je aj predchádzať sociálno-patologickým javom v živote mladých ľudí, najmä závislostiam a kriminalite.
2.5 Pri dosahovaní týchto cieľov sa v združení používa preventívny výchovný systém a saleziánska výchovná skúsenosť.
2.6 Pri napĺňaní cieľov úzko spolupracuje s Inštitútom dcér Márie Pomocnice (FMA) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.


Článok III.
Členstvo v združení


3.1 Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi združenia a koná v súlade so stanovami združenia a všeobecnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Členstvo je dobrovoľné.


3.2 Členstvo vzniká na základe prejavenej vôle záujemcu o členstvo vyplnením evidenčnej karty, jej odovzdaním predsedovi strediska a zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok.


3.3 Členstvo zaniká:
a) zánikom organizácie,
b) neobnovením členstva t. j. nezaplatením ročného členského príspevku,
c) rozhodnutím predsedu strediska, po schválení strediskovou radou.


3.4 Člen združenia má právo: zúčastňovať sa na aktivitách a programoch združenia, byť volený do orgánov združenia, prezentovať vlastný názor na valnom zhromaždení prostredníctvom delegáta svojho strediska, vystúpiť zo združenia.


3.5 Člen združenia je povinný: zachovávať dobré meno združenia, pri výchove a práci s deťmi a mladými uplatňovať preventívny výchovný systém, platiť ročný členský príspevok v združení, dodržiavať stanovy a ostatné záväzné dokumenty združenia.


3.6 Členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách.

Článok IV.
Organizačné jednotky združenia


4.1 Rovesnícka skupina a krúžok sú základné organizačné jednotky združenia. Vznikajú slobodným rozhodnutím mladých ľudí pravidelne sa stretávať s cieľom podporovať svoj integrálny rozvoj.


4.2 Stredisko je organizačná jednotka združenia.
a) Vzniká rozhodnutím predsedníctva, na základe písomnej žiadosti mladých alebo niektorej zložky saleziánskej rodiny na danom mieste. Zaniká na vlastnú písomnú žiadosť so súhlasom predsedníctva alebo rozhodnutím predsedníctva. Stredisko plní rozhodnutia valného zhromaždenia a predsedníctva.
b) Môže mať vlastnú právnu subjektivitu a môže rozhodovať v rámci svojej pôsobnosti v súlade so stanovami združenia a inými internými predpismi združenia. Právnu subjektivitu stredisko získava po schválení predsedníctvom. Stredisko s právnou subjektivitou má vlastné IČO a DIČ.
c) Stredisko môže mať rovesnícke skupiny a krúžky, ktoré pôsobia v okolí sídla strediska.
d) Vedie ho predseda strediska so strediskovou radou.
e) Na základe súhlasu predsedníctva stredisko s právnou subjektivitou môže zriaďovať iné právnické osoby, napr. centrá voľného času (CVČ).


4.3 Tím je skupina dobrovoľníkov, ktorej cieľom je dlhodobo pracovať pre združenie na celoslovenskej úrovni.


4.4 Ústredie je výkonnou zložkou združenia na celoslovenskej úrovni. Zabezpečuje realizáciu rozhodnutí predsedníctva. Ústredie zodpovedá za hospodárenie združenia. Riadi ho predseda združenia alebo riaditeľ ústredia. Ústredie je tvorené zamestnancami a dobrovoľníkmi, ktorí môžu byť členmi združenia.


Článok V.
Orgány združenia


5.1 Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Uznesenia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov združenia i pre všetky orgány. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach potrebných pre dobrý chod združenia, a to najmä: prijíma a mení stanovy a iné dôležité dokumenty združenia, kontroluje hospodárenie združenia, volí predsedu združenia, predsedníctvo, kontrolnú komisiu, regrantingovú komisiu, rozhoduje o zrušení organizácie a o majetkovom vyrovnaní, prijíma správu o činnosti predsedníctva a ostatných orgánov, schvaľuje rozpočet združenia, rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do jeho výlučnej pôsobnosti zverujú tieto stanovy.
Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za dva roky. Zvoláva ho predsedníctvo. Stredisko deleguje na valné zhromaždenie jedného až troch delegátov, z ktorých jeden je spravidla predseda strediska. Každé stredisko má jeden volebný hlas. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní delegáti z nadpolovičnej väčšiny stredísk. Pokiaľ tieto stanovy alebo volebný poriadok valného zhromaždenia neurčujú inak, rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
O zmene stanov, zániku združenia a spôsobe jeho zániku rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov zástupcov prítomných stredísk.
Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda alebo predsedníctvo združenia v naliehavých prípadoch alebo na písomnú žiadosť nadpolovičného počtu stredísk združenia najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.


5.2 Predsedníctvo
a) Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Riadi sa rozhodnutiami valného zhromaždenia. Pozostáva z predsedu a ďalších 4 - 6 členov, z ktorých jedného zástupcu vymenuje provinciálna predstavená FMA. Funkčné obdobie volených členov predsedníctva je dva roky.
b) Predsedníctvo zakladá a ruší strediská, rozhoduje o ich právnej subjektivite, zvoláva valné zhromaždenie a predkladá mu správu o svojej činnosti, pripravuje plán činnosti združenia a návrh rozpočtu, na základe voľby predsedníctva predseda menuje a odvoláva riaditeľa ústredia, schvaľuje rozpočet a plán činnosti ústredia, rozhoduje o všetkých závažných veciach, ktoré sa týkajú smerovania a cieľov združenia, a svojimi rozhodnutiami vytvára predpoklady pre napĺňanie cieľov združenia. Predsedníctvo ďalej schvaľuje zmenu predsedu strediska na základe písomného návrhu členov strediska.
c) Predsedníctvo o svojej činnosti informuje strediská a predkladá správu o činnosti na zasadnutí valného zhromaždenia. Rozhodnutia predsedníctva sú právoplatné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva a rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičným počtom hlasov.
d) V mene predsedníctva koná predseda združenia. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva a predsedá valnému zhromaždeniu. V prípade neprítomnosti predsedu môže predsedníctvo svojím uznesením previesť tieto oprávnenia na niektorého zo svojich členov.


5.3 Predseda združenia
a) Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia.
b) Pôsobí najmä v týchto oblastiach:
- reprezentuje a rokuje v mene združenia,
- pripravuje, zvoláva, rozpúšťa a vedie zasadnutia predsedníctva,
- riadi ústredie v prípade, ak nie je vymenovaný riaditeľ ústredia,
- predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti združenia, o činnosti predsedníctva a o hospodárení združenia za uplynulé obdobie,
- rozhoduje o iných závažných veciach v súlade s platnými internými smernicami združenia,
- vymenúva a odvoláva riaditeľa ústredia,
- vymenúva a odvoláva predsedu strediska na návrh členov strediska a zástupcu prítomných zložiek saleziánskej rodiny.
c) Predseda združenia je volený valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov.


5.4 Riaditeľ ústredia
a) Riaditeľ ústredia je druhým štatutárnym zástupcom združenia.
b) Zodpovedá za činnosť ústredia, plnenie jeho úloh a hospodárenie s prostriedkami v rozsahu jeho právomoci podľa platných interných smerníc združenia, v prvom rade predsedovi združenia a následne predsedníctvu združenia.
c) Riadi ústredie združenia podľa rozhodnutí valného zhromaždenia a predsedníctva. Zúčastňuje sa na zasadnutiach predsedníctva s poradným hlasom.


5.5 Predseda strediska
a) Predseda strediska riadi a koordinuje činnosť strediska a zodpovedá za hospodárenie strediska. Ak má stredisko právnu subjektivitu, predseda strediska vystupuje navonok ako štatutárny zástupca strediska.
b) Predsedu strediska vymenuje a odvoláva predseda združenia podľa čl. V., bod 5.3 b) týchto stanov. Je vymenovaný na obdobie dvoch rokov.
c) Predseda strediska vytvorí strediskovú radu z osôb navrhnutých členmi strediska.
d) Predseda strediska je povinný predložiť ústrediu a strediskovej rade správu o činnosti za uplynulý rok, ktorej súčasťou je taktiež finančná správa a plán činnosti na nasledujúci rok.


5.6 Stredisková rada
Stredisková rada pozostáva z predsedu strediska a minimálne dvoch členov strediska. Ak v stredisku pôsobí niektorá zo zložiek saleziánskej rodiny (FMA, SDB, ASC), jeden člen rady strediska musí byť zástupcom niektorej z vyššie uvedených zložiek. Členovia strediskovej rady sú vymenovaní predsedom strediska na obdobie dvoch rokov. Stredisková rada sa stretáva minimálne raz za štvrťrok a jej úlohou je v spolupráci s predsedom strediska riadiť činnosť strediska.


5.7 Kontrolná komisia
Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia, ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia a realizácie cieľov združenia.
Činnosť, práva a povinnosti kontrolnej komisie sú vymedzené štatútom kontrolnej komisie.
Členovia sú volení valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Komisia je zložená minimálne z troch členov. Správu o svojej činnosti podáva valnému zhromaždeniu združenia.


5.8 Regrantingová komisia
Regrantingová komisia vypracováva návrh rozdelenia dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získaných pre celé združenie podľa platného regrantingového systému. Činnosť, práva a povinnosti regrantingovej komisie sú vymedzené štatútom regrantingovej komisie. Je zložená minimálne z troch členov volených valným zhromaždením, jedného zástupcu vymenovaného predsedníctvom združenia a riaditeľa ústredia. Členovia regrantingovej komisie sú volení na obdobie dvoch rokov.


Článok VI.
Činnosť združenia


6.1 Základnou formou činnosti je dlhodobá systematická činnosť rovesníckych skupín a krúžkov.


6.2 Združenie realizuje:
a) výchovno-vzdelávacie podujatia,
b) tábory, výlety, voľnočasové a športové podujatia,
c) kultúrne a spoločenské podujatia,
d) duchovné cvičenia, duchovné obnovy, iné duchovné aktivity,
e) iné podujatia a aktivity, ktoré spĺňajú cieľ združenia.

6.3 Združenie zabezpečuje:
a) podporu dobrovoľníkov, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
b) podporu účasti členov združenia na vzdelávacích, športových, kultúrnych a iných podujatiach partnerských organizácií na Slovensku aj v zahraničí,
c) sprevádzanie mladých a poradenstvo,
d) preventívnu činnosť pre znevýhodnených mladých a marginalizované skupiny,
e) vydávanie metodických materiálov a didaktických pomôcok pre prácu s deťmi a mládežou,
f) mediálnu výchovu mladých,
g) publikačnú a propagačnú činnosť združenia,
h) spoluprácu s rodičmi a odborníkmi podľa možnosti strediska.


Článok VII.
Hospodárenie združenia


7.1 Hmotné zabezpečenie združenia tvoria členské príspevky, dary, dotácie a granty, príjmy z vlastnej činnosti, poukázané podiely zaplatenej dane v zmysle zákona o dani z príjmov, iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami, ostatnými internými predpismi združenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7.2 Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo združenia, ktoré predkladá správu valnému zhromaždeniu.
7.3 Rozdelenie dotácií získaných pre celé združenie navrhuje regrantingová komisia a schvaľuje predsedníctvo združenia.


Článok VIII.
Zánik združenia


8.1 Združenie môže rozhodnúť o vlastnom zániku rozhodnutím valného zhromaždenia.
8.2 Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie. Majetkové vyrovnanie vykoná likvidátor, ktorého určí valné zhromaždenie.
8.3 Likvidátor zabezpečí z majetku združenia úhradu záväzkov združenia. V prípade, ak majetok združenia nebude postačovať, zabezpečí likvidátor postup v súlade so všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi konkurz a vyrovnanie.
8.4 V prípade, ak vyrovnanie záväzkov združenia skončí prebytkom, zabezpečí likvidátor rozdelenie zostatku majetku podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
8.5 Likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR v lehote do 15 dní od ukončenia likvidácie.


Článok IX.
Záverečné ustanovenia


9.1 Ustanovujúci snem združenia sa konal dňa 4.12.1993 v Žiline.
9.2 Zmenené stanovy prijala hlavná rada združenia dňa 18.7.1999 v Prešove.
9.3 Zmenené stanovy prijalo valné zhromaždenie združenia dňa 17.3. 2002 v Žiline.
9.4 Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením združenia dňa 29.4.2007 v Belušských Slatinách.
9.5 Zmenené stanovy prijalo valné zhromaždenie združenia dňa 5.4.2014 vo Svite.
Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-9132 v znení neskorších zmien rušia.

 

 

Stanovy - stiahnuť tu