Ochrana detí

V priebehu posledných 2 rokov sme spustili a zúčastňujeme sa participatívneho procesu zvýšenia štandardu ochrany detí a zraniteľných osôb v sieti organizácií, s ktorými spolupracujeme. Tento proces ešte nie je ukončený. Podstatným dôvodom spustenia procesu bolo zvýšenie koordinácie v oblasti ochrany s organizáciami, s ktorými pravidelne a dlhodobo spolupracujeme (tzv. saleziánska rodina), kam patrí aj Laura, združenie mladých. V praxi sa nám opakovane stáva, že sa pohybujeme v spoločných priestoroch a spolu organizujeme podujatia. Pre cieľové skupiny, rodičov i samotných mládežníckych pracovníkov je mätúce, ak tieto organizácie postupujú podľa rôznych pravidiel, resp. kladú na animátorov a ich prípravu rôzne požiadavky.


Dosiaľ sme vytvorili a spustili tieto prvky spoločného systému:

  • Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach (priloha). Je určený pre mládežníckych pracovníkov aj pomocný personál, ktorý prichádza do kontaktu s mladými. Je rovnako platný pre všetky zúčastnené organizácie a teda nám umožňuje spoločne zaškoľovať a klásť rovnaké požiadavky na dobrovoľníkov bez ohľadu na organizačnú príslušnosť.
  • Systém nahlasovania incidentov. Všetky zapojené organizácie majú podobný systém kontaktu. Zverejňujeme e-mailovú adresu ochranadeti.laura@gmail.com, ktorú sleduje poverená zodpovedná pracovníčka.
  • Vytvorenie dobrovoľníckej pozície Saleziánsky preventista. Preventisti sú zvyčajne starší dobrovoľníci, ktorí v minulosti aktívne pracovali s mladými. Ich úlohou je zabezpečovať zaškoľovanie a podporu pre mládežníckych pracovníkov v témach súvisiacich s ochranou detí a zraniteľných skupín. Víziou je mať aspoň jedného preventistu v každom stredisku.
  • Vzdelávací program pre saleziánskych preventistov (https://salezianimladym.sk/preventisti/). Program v rozsahu 3x2 dni slúži na prípravu preventistov do praxe. Prvá séria školení prebehla na jar 2021, z ktorej vzišlo prvých 17 preventistov.
  • Metodika povinného zaškoľovania personálu a spustenie série školení v našich strediskách. Ide o metodiku cca 1,5 hodinového zaškolenia do praktického využitia nášho Kódexu. V školskom roku 2021/22 prebieha vlna zaškoľovaní v strediskách, v ktorej chceme preškoliť všetok personál. Školenia prebiehajú spoločne s ostatnými organizáciami, ktoré na miestnej úrovni spolupracujú, preto účastníci nie sú len z Laury. Dosiaľ (december 2021) sme takto spoločne zaškolili takmer 500 dobrovoľníkov po celom Slovensku.
  • Podporná publikácia pre mládežníckych pracovníkov Ochrana detí.