Zanechaj plachty a ži!

Zanechaj plachty a ži!

Evanjelium: Jn 20,1-9

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.


Zamyslenie: Radujme sa, aleluja! Kristus vstal z mŕtvych! My to už dnes vieme, ale ako sa podľa evanjelia zdá, Márii Magdaléne a učeníkom sa javí niečo iné. Ešte nechápali, čo sa stalo, no jedno vedia, že Ježiš tam nie je. Videli odvalený kameň a prázdny hrob. No vlastne nebol až taký prázdny. Ostali tu plachty, ktoré svedčia o Ježišovej smrti, pochovaní, ale aj o zmŕtvychvstaní tým, že už nie sú potrebné. Kristus už porazil smrť a žije večne.

Aj my sme dnes pozvaní zanechať svoje “plachty” obáv, strachu, smútku, ľútosti, zranení z minulosti, hnevu alebo hádok s inými. Ježiš túži, aby naše pochované srdce dnes vstalo ako slobodné a ožilo v ŇOM! Uverme a odvážme sa žiť naplno s Kristom a pre Krista prostredníctvom prejavovania lásky k nemu, k sebe aj k iným. 

Plug nad pray: Ježišu, ďakujem ti, že si ma vyslobodil z môjho hrobu, pomôž mi zanechať plachty minulosti a žiť s tebou život smerujúci k večnej blaženosti.

V akcii: Polož dnes v kostole pred Zmŕtvychvstalého celé svoje srdce, len ticho seď, pozeraj a počúvaj.

Bonus: Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.  https://youtu.be/VsTeA3FZXIw?t=113

Paula

 

Laura

16.04.2022 21:11