Obnovujeme činnosť

Obnovujeme činnosť

Oznamujeme, že Laura, združenie mladých čiastočne obnovuje svoju činnosť od 1. 6. 2020. Prezenčná činnosť a stretávanie je teda možné za podmienky dodržania všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzaniu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia našich členov a účastníkov stretnutí.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým vám, ktorí prejavujete svoju vynaliezavosť v láske a vsadili ste na silu spoločenstva i v čase karantény. Sme vďační za každý kontakt s deťmi a ich rodičmi, konkrétnu pomoc ohrozeným ľuďom vo svojom okolí a všetky online aktivity. 

Pripravili sme pre vás podrobné informácie a konkrétne usmernenia pre také stretávanie, ktoré je v súlade s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre hromadné podujatia do 100 ľudí. Prosíme o ich dôkladné dodržanie. 

Všeobecne sa očakáva postupné uvoľňovanie obmedzení súvisiacich s koronakrízou (pravidlá o rúškach, rozostupoch,…). Vďaka členstvu  v Rade mládeže Slovenska, ktorá komunikuje priamo s úradom hlavného hygienika, budeme mať informácie z prvej ruky. Všetky aktuálne zmeny zapracujeme do tohto vyhlásenia a budeme o nich priebežne informovať.  

Usmernenie k organizovaniu aktivít platné od 1.júna 2020 ....

Aktualizácia k 24.9.2020

Dopĺňame usmernenie pre detské stretká a víkendovky podľa epidemiologickej situácie na takzv. COVID-semafóre, viď. nižšie pri Stretká a Víkendovky pre animátorov/dobrovoľníkov.

Mapu s COVID-semafórom nájdete tu.

 

Aktualizované: 1. 9. 2020

Od 2.9.2020 platia pozmenené opatrenia ohľadne nosenia rúšok na hromadných podujatiach (stretká, víkendovky, tábory). Taktiež aktualizujeme usmernenie k stretkám ohľadom prehlásenia o bezinfekčnosti a merania teploty a usmernenie k víkendovkám pre vedúcich ohľadom prehlásenia o bezinfekčnosti.

 

Stretká

Aktualizácia 10. 6.: opatrením ÚVZ SR boli otvorené zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Vzhľadom k 4. fáze uvoľňovania opatrení a povoleným hromadným podujatiam, je možné čiastočne obnoviť činnosť stretiek za predpokladu splnenia platných predpisov. Nakoľko môže byť organizácia stretka v interiéri náročnejšia, odporúčame ich organizovať vonku. S týmito podmienkami je potrebné oboznámiť rodičov detí, ktoré na stretko pozývame. Podmienky sú nasledovné:

 1. Stretnutia sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesti v hrdle. 

 2. Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu a ak na sebe zbadá akýkoľvek príznak, tak musí ostať doma. V prípade detí zodpovedajú za zhodnotenie zdravotného stavu rodičia. 

 3. Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 60 minút.

 4. Vedúci stretka má nárok zahrnúť náklady na dezinfekciu do prevádzkových nákladov činnosti strediska.

 5. Každý organizátor/animátor má povinnosť zabezpečiť na stretnutie prostriedok na dezinfekciu rúk.

 6. Na začiatku stretnutia zopakuje animátor usmernenia pre obnovenú činnosť (pravidlá nosenia rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk, individuálne občerstvenie, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia).

 7. Na začiatku stretnutia animátor zabezpečí dezinfekciu rúk. V prípade dlhšie trvajúcich aktivít dohliadne na priebežné dezinfikovanie rúk.

 8. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (rúško) na prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Od 2.9.2020 je povinnosťou nosiť rúško na stretku (vzťahuje sa naň usmernenie k hromadnému podujatiu) vo vnútri aj vonku.

 9. Na začiatku stretnutia je potrebné overiť telesnú teplotu každého účastníka. Na overenie môže slúžiť písomné prehlásenie rodiča, že dieťa teplotu nemá. Ak nemá organizátor prehlásenie od rodiča niektorých účastníkov, je povinný im teplotu premerať. 

 10. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. Horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), organizátor aktivity bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov. 

 11. Každý animátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.

 12. Každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.

 13. Pokiaľ sú na stretnutí prítomné deti do 15 rokov, musí byť prítomná dospelá osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie vonkajšieho areálu.

 14. V prípade aktivity vo vnútri je taktiež potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, nosiť rúško a pravidelne vetrať. Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste tieto oznamy: 

 • že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, 

15. V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá stredisko združenia, musí byť vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk.

16..V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá miestne stredisko, je potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so správcom priestorov.

17. Organizátor podujatia si vedie evidenciu osôb zúčastnených na stretnutí a archivuje ju aspoň po dobu dvoch týždňov. 

Orientácia podľa COVID-semafóru:

 

1.Ak sa stretko stretáva v stredisku, postupujeme podľa toho, či sú členovia stretka zároveň pravidelnými návštevníkmi školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá je v červenej fázeAk máme na stretku takéhoto člena/členov, činnosť stretka prerušíme. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021  a z Pokynov pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19.

 

2.Oratko - ako pri hromadnom podujatí, by malo byť jasné, koľko detí a mladých je v danom čase v oratku, t.j. máme kontrolovaný vstup a výstup (sledujeme obmedzený počet účastníkov - máme menný zoznam účastníkov oratka v danom dni). 

 

Denné tábory

Denné tábory a krátke pobytové tábory (do 4 dní) sa už dnes (k 1. 6.) môžu riadiť platnými podmienkami pre hromadné podujatia do 100 500 ľudí.

Okrem pravidiel vzťahujúcich sa na organizovanie stretka je ďalej potrebné dodržať tieto podmienky: 

 1. Počas jednodňového podujatia má každá osoba pri sebe minimálne dve rúška.

 2. Každý organizátor má povinnosť pravidelne sledovať zdravotný stav účastníkov stretnutia so zameraním na príznaky respiračných ochorení, tj. kašeľ a sekrécia z nosa.

 3. Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou alebo použiť dezinfekčný prostriedok, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.

Víkendovky pre animátorov/dobrovoľníkov

Posudzovanie účasti člena na víkendovke sa odvíja od toho, či daný člen je zároveň pravidelným návštevníkom školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá je v červenej alebo oranžovej fáze. Takýto člen sa víkendovky nemôže zúčastniť. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021

 

Víkendovky pre animátorov/dobrovoľníkov sa už dnes (k 1. 6.) môžu riadiť platnými podmienkami pre hromadné podujatia do 500 100 ľudí.

Okrem pravidiel vzťahujúcich sa na organizovanie stretka je ďalej potrebné dodržať tieto podmienky: 

1. Ubytovanie: musí byť zabezpečené len v izbách so samostatnou kúpeľňou a WC. Po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná. 

Aktualizácia 3. 6.: Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa ruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

2. Strava: Nie je povolené pripravovať stravu pre účastníkov svojpomocne. Stravovanie musí byť zabezpečené v zariadení spoločného stravovania, pre ktoré v súčasnosti platí špecifické usmernenie o podávaní stravy. Pre občerstvenie platí, že každá osoba sa stravuje individuálne. Vzájomné zdieľanie jedla a nápojov je zakázané.

Aktualizácia 3. 6.: prípravu stravy je nutné zaistiť v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti na spôsob zabezpečenia stravovania, podľa požiadaviek platnej legislatívnej úpravy pre daný typ stravovania, za zvýšených hygienických požiadaviek u personálu (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk) a v priestoroch kuchyne a jedálne, podľa možností s využitím jedálenského riadu a príborov pripravených pre každého účastníka zvlášť. Potrebné je zabezpečiť oddelené umývanie prevádzkového riadu od riadu, používaného stravníkmi na konzumáciu. Osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými uterákmi.

3. (doplnenie 3. 6.) Pre osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že rozostup 2 m medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, neplatí povinnosť zabezpečiť dodržiavanie týchto rozostupov (2 m). V prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené (tzv. Šachovnicové sedenie).

 

Prehlásenie o bezinfekčnosti: (doplnené 1.9.2020) Na víkendových podujatiach vyžadujeme prehlásenie o bezinfekčnosti od každého účastníka a organizátora. Účastníkom do 18 rokov podpisujú prehlásenie rodičia. Ak účastník túto povinnosť nesplní, organizátor má právo rozhodnúť o jeho neúčasti, prípadne vykonať vstupný filter.

  >> Prehlasenie o bezinfkečnosti

 

Pobytové tábory

Pre pobytové tábory vydá Úrad hlavného hygienika osobitné hygienické usmernenie. Vzápätí napíšeme infomail predsedníčkam sterdiska, kde si jednotlivé body usmernenia podrobnejšie vysvetlíme. Zverejníme ich aj na webe. V utorok (26. 5. 2020) sa uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami Rady mládeže Slovenska a hlavným hygienikom. Oficiálne znenie však ešte musí prejsť schvaľovacím procesom. Situáciu podrobne monitorujeme. 

Aktualizácia 3. 6.: Pre pobytové tábory Úrad hlavného hygienika vydal osobitné hygienické usmernenie.

 

Laura

01.06.2020 15:33