Dobrovoľníctvo je cesta

Dobrovoľníctvo je cesta

Od 1.1. 2017 vďaka grantu z Nadácie deti Slovenska, konkrétne v rámci projektu podporeného z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperatíva sa v SCVČ Laura v Humennom začal realizovať projekt Dobrovoľníctvo je cesta.

Projekt  je určený na prevenciu sociálno patologických javov u mladých ľudí (kriminalita, drogové a iné závislosti a pod.). Prioritná je formácia mladých ľudí z bežnej populácie, ich integrálny osobnostný rozvoj a podpora pozitívnych hodnôt a prosociálnych aktivít. Ako prostriedky  na realizáciu cieľov využíva  SCVČ Laura  organizovanie  vlastnej činností, akými sú pravidelné aktivity záujmového charakteru, rôzne podujatia zamerané na výchovu mladých, predovšetkým  motivovanie k túžbe po dobrovoľníckych činnostiach. Vychádza tak z výchovného programu S mladými pre mladých, ktorý je hlavným programovým bodom výchovno-vzdelávacej činnosti spomenutej organizácie.
 
Aktivity projektu sú  zamerané na  vzdelávanie dobrovoľníkov. Prebiehajú v dvoch fázach počas mesiaca a to ako rovesnícka skupina, ktorej pravidelné týždenné stretnutia sú zamerané na rozvíjanie  osobnostného rastu dievčaťa a mladej ženy, jej realistický obraz, zdravé sebavedomie, formovanie vlastnej identity, správania a komunikácie, štýl spirituality a žitie hodnôt, vlastného poslania v živote; aktívne zapojenie a rozhodovanie o činnosti a dianí v skupine a vytváraní účinných vzťahov založených na úprimnosti, dôvere, uznaní a ocenení druhých, motivácia k optimálnym rozhodnutiam. Druhou časťou projektu sú „Animká,“ ktoré nesú v sebe priame vzdelávacie aktivity zdôrazňujúce  komplexnú formáciu dobrovoľníkov, predovšetkým rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti dobrovoľníctva.
 
Od januára prebehlo v SCVČ Laura už 9 rovesníckych skupín a 3 animká, ktoré organizátorky zhodnotili a naďalej pokračujú v projektovom manažovaní a jeho skvalitňovaní pre ďalšie stretnutia.   Obsah projektu je a bude tvorený osobami- deťmi a mladými, v ktorých SCVČ Laura vidí veľký potenciál a budúcnosť  angažovania sa nielen v rámci organizácie, ale i celej spoločnosti ako protagonisti vzájomného rastu a prosociálneho správania.
 
Realizácia projektu je plánovaná do 31.8. 2017 v rámci nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperatíva, potom bude pokračovať v rámci iných zdrojov, ktoré je možné podporiť a sledovať na www.sclaura.sk

Dagmara Čepelová

09.03.2017 10:42